การเลือกซื้อประกันสุขภาพจำเป็นไหม

การเลือกซื้อประกันสุขภาพจำเป็นไหม

การเลือกซื้อประกันสุขภาพจำเป็นไหม รถยนต์ออกจากศูนย์ยังต้องทำประกัน ร่างกายย่อมมีเสื่อมสภาพจะต้องทำประกันหรือไม่นั้น ประโยคนี้เป็นวลีเด็ดที่นักขายประกันนำมาจูงใจผู้ฟัง ซึ่งเหตุผลก็เป็นไปตามนั้นจริงๆ เพราะออกรถใหม่เรารักรถ เรายังต้องทำประกันให้เผื่อกรณีไปชน หรือต้องเคลมขึ้นมา ส่วนสุขภาพร่างกายของเราที่ต้องใช้งานทุกวันก็เลือกแผนทำประกันเพื่อรองรับค่ารักษาในอนาคตได้

การเลือกซื้อประกันสุขภาพจำเป็นไหม

แต่ก่อนจะเลือกซื้อประกัน ก็ต้องรู้ความต้องการของตัวเองคร่าวๆ ก่อนที่จะต้องจ่ายเบี้ยทิ้งไปอย่างเกินความจำเป็น

วิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพ และวิธีเปรียบเทียบ 2564

ประกันสุขภาพคือการจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ (แต่หากเป็นประกันอุบัติเหตุ ก็จะคุ้มครองเฉพาะเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น) ก่อนที่คุณจะเลือกซื้อประกันสุขภาพต้องรู้ก่อนว่าจ่ายแล้วคุ้มครองอะไรบ้าง

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพคุ้มครองเบื้องต้น 3 อย่าง ได้แก่ 1) ผู้ป่วยใน 2) ผู้ป่วยนอก และ 3) อื่นๆ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยใน (IPD)
บริษัทประกันภัยจะชดเชยจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเมื่อคุณต้องนอนโรงพยาบาล ได้แก่ ค่าห้องผ่าตัด, ค่าอาหาร, ค่ายา, ค่าแพทย์เยี่ยม, ค่าผ่าตัด, ค่ารถพยาบาล และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งต้องดูรายละเอียดดีๆ ว่าแผนประกันสุขภาพนั้น ระบุว่าต้องนอนโรงพยาบาลกี่ชั่วโมง ส่วนใหญ่อยู่ที่ 8 ชั่วโมงขึ้นไป

หมายเหตุ * แผนประกันสุขภาพส่วนใหญ่ระบุจ่ายค่าชดเชย IPD

ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)
บริษัทประกันภัยจะจ่ายชดเชยให้กรณีคุณได้เข้ารักษาแบบไม่ต้องนอนค้างโรงพยาบาล มักจะเป็นอาการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยเล็กน้อยเบื้องต้น เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ท้องเสีย เป็นต้น

หมายเหตุ * แผนประกันสุขภาพบางแผนไม่ให้ความคุ้มครอง OPD

การเลือกซื้อประกันสุขภาพจำเป็นไหม

ผลประโยชน์อื่นๆ หรือ เอกสารแนบท้าย
บริษัทประกันภัยอาจจะเพิ่มความคุ้มครองให้กับผู้เอาประกันภัย ด้วยการระบุในเอกสารแนบท้าย ซึ่งเป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมจากแผนสุขภาพหลักที่ปกติไม่จ่ายค่าชดเชย ดังนั้นหากต้องการความคุ้มครองเพิ่มก็จะต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มจากกรมธรรม์หลัก ได้แก่อาการต่อไปนี้

– ทันตกรรม
– คลอดบุตร
– ค่าดูแลโดยพยาบาลพิเศษ
– การรักษาอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ขั้นตอนการซื้อประกันสุขภาพ

ศึกษาแผนประกันภัย
หากคุณมีแผนประกันภัยที่ต้องการซื้ออยู่แล้วให้เปรียบเทียบหลายๆ เจ้า ทั้งการให้ความคุ้มครอง และเงื่อนไขการเคลม รวมถึงข้อยกเว้นต่างๆ ที่แผนประกันสุขภาพนั้นไม่คุ้มครอง

กรอกเอกสารเพื่อรับรองสุขภาพ
เอกสารการสมัครนี้จะให้ผู้เอาประกันภัยแถลงสุขภาพ เช่น เคยมีอาการเจ็บป่วยโรคใดโรคหนึ่งที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลมาก่อนหรือเปล่า รวมถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีผลต่อการสมัครด้วย

ทำความเข้าใจเรื่องระยะเวลารอคอย
ไม่ใช่ทุกคนที่สมัครทำประกันสุขภาพแล้วจะได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ บางคนมีโรคมาก่อนทำประกัน จึงต้องมีข้อกำหนดที่เรียกว่า “ระยะเวลารอคอย (Waiting Period)” เพื่อป้องกันการเรียกค่าสินไหมเกินจากสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย แต่ละบริษัทจะกำหนดระยะเวลารอคอยแตกต่างกัน ตั้งแต่ 30 – 120 วัน ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัย

หากระหว่างอยู่ในระยะเวลารอคอยแล้วคุณมีอาการป่วยต้องเข้ารับการรักษาในข้อยกเว้นที่ขัดแย้งกับเงื่อนไขการรับรองผู้เอาประกัน ทางบริษัทประกันภัยก็มีสิทธิ์ปฏิเสธความคุ้มครอง และคืนเงินค่าชำระเบี้ยได้