ประกันสุขภาพ : วิธี คำนวณเบี้ยประกันชีวิต ที่เหมาะกับตัวเอง

ประกันสุขภาพ : วิธี คำนวณเบี้ยประกันชีวิต ที่เหมาะกับตัวเอง การทำประกันชีวิตต้องคำนึงถึงวงเงินความคุ้มครองที่เพียงพอต่อความต้องการและความสามารถในการส่งเบี้ยประกันได้ทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง เช่น อาชีพ รายได้ ภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงเพื่อกำหนดวงเงินคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในชีวิตได้อย่างเป็นระบบ

สำหรับวงเงินความคุ้มครองนั้นพิจารณาจากภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคำนวณภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนของผู้ทำประกันชีวิตและครอบครัว เช่น คำนวณภาระค่าใช้จ่าย สมมติเดือนละ 15,000 บาท คูณด้วย 12 เดือน (15,000 x 12) ผลลัพธ์เป็นค่าใช้จ่ายรายปีเท่ากับ 180,000 บาท และพิจารณาจำนวนปีที่ต้องการเตรียมความคุ้มครองให้ครอบครัว อาจคำนวณจากระดับเบื้องต้น ระยะเวลา 5 ปี (180,000 x 5 ปี = 900,000 บาท)

ขั้นตอนต่อมา คือ คำนวณภาระหนี้สิน เช่น ค่าผ่อนบ้านและรถยนต์ สมมติภาระหนี้สินรวมเท่ากับ 2,000,000 บาท

จากนั้นรวมจำนวนภาระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สิน เท่ากับ 2,900,000 บาท นำมาลบกับเงินฝากธนาคารและเงินออมอื่น ๆ หากมีเงินออม 500,000 บาท สูตรคำนวณคือ 2,900,000 – 500,000 = 2,400,000 บาท ดังนั้นวงเงินสำหรับซื้อประกันเพื่อสร้างหลักประกันของครอบครัว คือ 2,400,000 บาท

บริษัทประกันแต่ละแห่งทำทุนประกันชีวิตเท่ากัน แต่มีรายละเอียดการคิดเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายแตกต่างกันและจำนวนเงินคืนระหว่างทำประกันก็ไม่เท่ากันด้วย

ยกตัวอย่าง ประกันชีวิตแบบให้ความคุ้มครองชีวิตทุกกรณีของบริษัทเอไอเอซึ่งคุ้มครองทุกสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วิธีคำนวณ คือ ทุนประกันชีวิต x อัตราเบี้ยประกันชีวิต / 1,000 = เบี้ยประกันชีวิตที่ต้องชำระต่อปี

• ถ้ามีวงเงินประกันชีวิต 100,000 บาท จะเท่ากับ 100,000 x 26.03 / 1,000 หมายถึงต้องจ่ายเบี้ยประกันปีละ 2,603 บาท
• ถ้ามีวงเงินประกันชีวิต 300,000 บาท จะเท่ากับ 100,000 x 26.03 / 1,000 หมายถึงต้องจ่ายเบี้ยประกันปีละ 7,809 บาท

ประกันชีวิตมีส่วนลดเบี้ยประกัน ข้อกำหนดอาจแตกต่างกันในแต่ละบริษัทหรือแต่ละรูปแบบการประกัน ดังนี้

• ทุนประกันชีวิต 100,000 – 249,999 บาท ไม่มีส่วนลดอัตราเบี้ยประกัน
• ทุนประกันชีวิต 250,000 – 599,999 บาท มีส่วนลดอัตราเบี้ยประกัน 1 บาท
• ทุนประกันชีวิต 600,000 บาท ขึ้นไป มีส่วนลดอัตราเบี้ยประกัน 2 บาท

ตัวอย่างเช่น การซื้อประกันชีวิตวงเงิน 1 ล้านบาท จะเท่ากับ 1,000,000 x 26.03 / 1,000 หมายถึงต้องจ่ายเบี้ยประกันปีละ 26,030 บาท แต่ถ้าคำนวณโดยใช้ส่วนลดอัตราเบี้ยประกัน ดังนี้ 1,000,000 x (26.03-2) / 1,000 เท่ากับต้องจ่ายเบี้ยประกันปีละ 24,030 บาท ประหยัดเงินได้ปีละ 2,000 บาท

การชำระเบี้ยประกันที่เหมาะสม ควรชำระเบี้ยประกัน 10% – 20% ของรายได้ต่อปี และวงเงินความคุ้มครองพิจารณาจากภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินต่าง ๆ ที่ผู้ทำประกันต้องรับผิดชอบ โดยสามารถคำนวณภาระทั้งหมดเพื่อค้นหาวงเงินความคุ้มครองด้วยวิธีพื้นฐาน ดังนี้

สมมติว่าภาระค่าใช้จ่ายเดือนละ 15,000 บาท คูณด้วย 12 เดือน (15,000 x 12) จะได้ ค่าใช้จ่ายต่อปีเท่ากับ 180,000 บาท และ (2) ดูจำนวนปี ที่คุณต้องการเตรียมไว้ให้ครอบครัว กรณีไม่แน่ใจให้ใช้ระยะเวลา 5 ปี (180,000 x 5 ปี = 900,000 บาท)

เบี้ยประกันชีวิตกับการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล โดยผู้เอาประกันชีวิตสามารถนำมาหักภาษีรายได้บุคคลได้ไม่เกิน 100,000 บาท แต่กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม ค่าเบี้ยประกันส่วนควบนั้นไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้