ประเภทของ ประกันสุขภาพ : จัดให้ถูก ซื้อให้เป็นเพื่อคุณและคนที่คุณรัก

ประกันสุขภาพ

ประเภทของ ประกันสุขภาพ : จัดให้ถูก ซื้อให้เป็นเพื่อคุณและคนที่คุณรัก การทำประกันชีวิตเปรียบเสมือนการสร้างหลักประกันให้กับตัวเอง แต่รู้หรือไม่จากสถิติของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบจำนวนคนเท่าๆ กัน 100 คน คนไทยมีการทำประกันชีวิตเพียง 38 – 40 ฉบับ ในขณะที่ญี่ปุ่นมี 322 ฉบับ สิงคโปร์ 267 ฉบับ เกาหลีใต้ 172 ฉบับ และมาเลเซีย 40 ฉบับ เพราะประเทศเหล่านี้มีการสนับสนุนให้ประชาชนวางแผนออมเงินและคุ้มครองเพื่ออนาคต

หลายคนมองว่า การทำประกันชีวิตเป็นสิ่งไม่จำเป็น แต่ความจริงแล้ว ข้อดีของการทำประกันชีวิต คือเป็นรูปแบบการออมเงินประเภทหนึ่ง และยังช่วยบรรเทาความเสี่ยงในอนาคตที่ไม่สามารถคาดเดาได้ รวมถึงยังเป็นการส่งมอบความรักความห่วงใยไปยังตัวผู้รับ โดยประกันชีวิตแต่ละแบบบริษัทประกันชีวิต ได้พยายามออกแบบแผนประกันชีวิต ที่มีรูปแบบหลากหลายออกสู่ตลาด เพื่อส่งต่อแผนประกันชีวิตที่ดี เหมาะสม และคุ้มค่าให้กับผู้ซื้อได้เลือกซื้อตามวัตถุประสงค์ ความจำเป็นและความต้องการของบุคคล และคนในครอบครัว แต่จะเลือกแผนประกันชีวิตแบบไหนที่เหมาะกับตัวคุณเองและคนที่คุณรัก มีหลักง่ายๆ สำหรับการพิจารณามาฝากกันค่ะ

อันดับแรก สำรวจตนเองก่อนว่าทำประกันชีวิตเพื่อใคร ตนเอง ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร นอกจากนี้ควรสำรวจภาระความรับผิดชอบ เช่น วางแผนการศึกษาของบุตร การเป็นหัวหน้าครอบครัว ภาระจากหนี้สิน ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หรืออื่นๆ จากนั้นคำนวณคร่าวๆ ว่าภาระนั้นมีวงเงินความรับผิดชอบอยู่เท่าไร เพื่อกำหนดให้เป็นจำนวนทุนประกันภัย

อันดับที่สอง ทำความเข้าใจกับความต้องการและความกังวลของตนเอง เช่น วินัยการออมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งในอนาคต การเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณอายุ ด้วยบำนาญ การวางแผนภาษี หรือค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน รวมทั้งโรคร้ายแรง ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งประเด็นประกันสุขภาพนี้ก็ยังมีรายละเอียดอื่นที่ควรนำมาคำนึงด้วย เช่น มีสวัสดิการจากต้นสังกัด ประกันสังคม หรืออื่นๆ ร่วมด้วยหรือไม่ เพื่อจะได้ซื้อให้ครอบคลุม ไม่น้อยหรือมากเกินความจำเป็น

อันดับที่สาม ทำความเข้าใจในเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจซื้อ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเบี้ยประกันภัย ซึ่งต้องจ่ายทุกปี ระยะเวลาความคุ้มครอง ข้อยกเว้นและขอบเขตในการให้ความคุ้มครองต่างๆ เงื่อนไขเงินคืนรายปี ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละแบบประกันภัย การทำประกันสุขภาพก็จะต้องแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ หรืออาจมีการขอตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เป็นต้น

และอันดับสุดท้าย สำรวจความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัย เนื่องจากสัญญาประกันชีวิตส่วนใหญ่เป็นสัญญาระยะยาว เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี ดังนั้นควรสำรวจรายได้ และรายจ่าย จากนั้นนำมาคำนวณว่าสามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ต่อเนื่องหรือไม่ เนื่องจากประกันชีวิตเป็นการวางแผนการออมหรือปกป้องความเสี่ยงในระยะยาว หากยกเลิกก่อนครบกำหนดสัญญาอาจทำให้เสียผลประโยชน์ได้