องค์ประกอบสำคัญที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ

องค์ประกอบสำคัญที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ สุขภาพองค์รวมเป็นปรัชญาเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยจะพิจารณาถึงองค์ประกอบของร่างกายได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ และจิตปัญญา พร้อมทั้งศึกษาถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านี้ เพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิตที่มีความสุข

สิ่งที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพมีมากมายหลายสาเหตุ แต่ในที่นี้จะแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบที่สำคัญๆ ดังนี้

1. องค์ประกอบด้านตัวบุคคล

– ลักษณะทางพันธุกรรม (Genetic makeup)
– เชื้อชาติ (Race)
– เพศ (Sex)อายุและระดับพัฒนาการ (Age and development level)
– ปัจจัยทางสรีรวิทยา (Physiological factors)
– ปัจจัยทางด้านจิตใจ (Poychological Factors)
– ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ
– พฤติกรรมอนามัย (Health behavior) หรือสุขปฏิบัติ (Health Practice)

2. องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม (Enviroment Factors) สิ่งแวดล้อมอาจแบ่งออกได้เป็น 4 ด้านใหญ่ คือ

– สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment)
– สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological environment)
– สิ่งแวดล้อมทางเคมี (Chemical environment)
– สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม (Social-economic environment)

3. องค์ประกอบทางด้านระบบการจัดการสาธารณสุขและการบริการสุขภาพ (Health Service System Factors)

หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ของรัฐในการที่จะสนองตอบต่อการส่งเสริมให้บุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆ หรือประเทศนั้นๆ มีสุขภาพที่ดี และเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงระบบการบริการทางการแพทย์

ช่วยแชร์ต่อด้วยนะ