Checklist “ตรวจสุขภาพ” ควรตรวจอะไรบ้าง?

Checklist “ตรวจสุขภาพ” ควรตรวจอะไรบ้าง? สุขภาพที่ดี เริ่มต้นด้วยการทราบสภาพร่างกายของเราก่อนว่าควรมีอะไรที่ต้องรีบรักษาก่อนจะสายเกินไปหรือไม่ ดังนั้นเราจะทราบได้ก็ต่อเมื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับทีมแพทย์เท่านั้น แต่การตรวจร่างกายเราควรตรวจอะไรบ้าง ลองมาเช็กดูทีละข้อ ก่อนเตรียมตัวก่อนเข้ารีบการตรวจร่างกาย

Read More