Tag Archives: ตรวจสุขภาพตา

การตรวจสุขภาพตาในผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง รักษาอย่างไร?

การตรวจสุขภาพตาในผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง รักษาอย่างไร?

การตรวจสุขภาพตาในผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง รักษาอย่างไร? อวัยวะต่างๆ ในร่างกายจะเกิดการเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้น รวมทั้งดวงตาของเรา ดวงตามักเริ่มเสื่อมตามอายุ ยิ่งอายุมากจะพบความเสื่อมและโรคตาได้มากขึ้นตามวัย จึงควรระวังใส่ใจรักษาสุขภาพตา ควรตรวจสุขภาพตาอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จะได้ทราบภาวะของตา ถ้าพบความผิดปกติในช่วงแรกจะได้ป้องกันรักษาอย่างเหมาะสม หรือชะลอความเสื่อม ป้องกันการสูญเสียดวงตาได้อย่างถาวร