Tag Archives: ปัสสาวะบ่อย

โรคทั่วไป “ปัสสาวะบ่อย” เป็นโรคอะไร?

โรคทั่วไป "ปัสสาวะบ่อย" เป็นโรคอะไร?

โรคทั่วไป “ปัสสาวะบ่อย” เป็นโรคอะไร? ภาวะของการปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ บางคนปวดปัสสาวะ 2-3 ครั้งต่อชั่วโมง หรือต้องลุกไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนบ่อยๆ ถือเป็นโรคอย่างหนึ่ง เป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย