Tag Archives: มะเร็งปอด

โรคทั่วไป มะเร็งปอด (Lung Cancer)

โรคทั่วไป : มะเร็งปอด (Lung Cancer)

โรคมะเร็งปอด เป็นโรคที่อันตรายมาก และพบมากในกลุ่มผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ซึ่งโรคมะเร็งปอดนี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ การดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง