Tag Archives: อัลไซเมอร์

ดูแลสุขภาพ ห่างไกล อัลไซเมอร์ ขี้ลืม อาการผิดปกติทางสมอง หรือแค่พฤติกรรม

ดูแลสุขภาพ ห่างไกล อัลไซเมอร์ ขี้ลืม อาการผิดปกติทางสมอง หรือแค่พฤติกรรม

เชื่อว่าทุกคนต้องมีอาการขี้ลืม ลืมนั่น ลืมนี่ ซึ่งบางครั้งเราสงสัยว่าอาการที่เราเป็นอยู่เป็นนิสัยขี้ลืม หรือเรามีอาการผิดปกติทางสมอง