Tag Archives: แผลร้อนในปาก

อาการแผลร้อนใน บ่งบอกอะไรกับสุขภาพปากของเรา

อาการแผลร้อนใน บ่งบอกอะไรกับสุขภาพปากของเรา คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าอะไรทำให้เกิดอาการแผลร้อนใน? คุณไม่ใช่คนเดียวที่สงสัยเช่นนี้ แผลร้อนในนั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป นักวิทยาศาสตร์พบว่าผู้คนประมาณ 1 ใน 5 จะเคยมีอาการแผลในปากนี้ ซึ่งเป็นอาการของแผลเปื่อยหรือแผลที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกบริเวณในปากของคุณ ส่วนใหญ่แล้วจะพบได้ที่บริเวณกระพุ้งแก้มหรือริมฝีปาก ลิ้น ฐานเหงือก และเพดานปาก ซึ่งแผลร้อนในนี้สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทคือ แผลร้อนในเล็ก แผลร้อนในใหญ่ และแผลร้อนในคล้ายเริม