รูปแบบของประกันสุขภาพแต่ละประเภทในปัจจุบัน

รูปแบบของประกันสุขภาพแต่ละประเภทในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าจากวิกฤติโควิด-19 หรือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้คนตื่นตัวมากขึ้นในเรื่องของการทำ “ประกันสุขภาพ” กัน ซึ่งก่อนหน้านี้ พี่หมีโกแบร์ ได้อธิบายเกี่ยวกับความคุ้มครองโควิดในประกันสุขภาพไปแล้ว วันนี้จึงขอมาอธิบายเพิ่มเติมให้เพื่อน ๆ เข้าใจง่าย ๆ ครับว่า ประกันสุขภาพคืออะไร แบ่งเป็นกี่ประเภท แต่ละแบบดีอย่างไร และมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพื่อที่เพื่อน ๆ จะได้นำไปเลือกซื้อประกันสุขภาพได้อย่างเหมาะสมตรงกับความต้องการของตัวเองมากที่สุด

รูปแบบของประกันสุขภาพในปัจจุบันค่อนข้างหลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรูปแบบประกันสุขภาพที่ต้องการได้อย่างตรงกับความต้องการของตัวเองมากที่สุด และรูปแบบของประกันสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันจะประกอบไปด้วย

1. ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (IPD)
ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน คือ แผนประกันสุขภาพที่จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วยและได้รับคำแนะนำหรือคำวินิจฉัยจากแพทย์ว่า ผู้เอาประกันจะต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ทั้งนี้ รวมถึงการที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลรับตัวผู้ป่วยไว้แต่เสียชีวิตก่อน 6่ ชั่วโมงด้วย

2. ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD)
ประกันสุขภาพผู้ปวยนอก คือ แผนประกันที่ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (รักษาตัวจากอาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง) เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุเล็กๆ หรือ การฉีดวัคซีน เป็นต้น

ประกันสุขภาพมีกี่ประเภท ต่างกันอย่างไร?

3. ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง (ECIR)
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง คือ แผนประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายแรงที่ต้องได้รับการรักษาเฉพาะทางค่อนข้างซับซ้อน ต้องใช้เครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง ใช้เวลารักษาที่ค่อนข้างยาวนานและมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก กลุ่มโรคหัวใจ กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับสมอง ระบบหลอดเลือด รวมถึงโรคที่เกิดจากการบาดเจ็บร้ายแรง ฯลฯ

4. ประกันอุบัติเหตุ (PA)
ประกันอุบัติเหตุ คือ แผนประกันที่ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และผลของอุบัติเหตุนั้นทำให้ผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นเพียงอาการบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ รวมถึงทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่งบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล รวมถึง จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันหากผู้เอาประกันต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั้นๆ ด้วย

5. ประกันชดเชยรายได้
ประกันชดเชยรายได้ คือ แผนประกันที่ให้ความคุ้มครองรายได้ระหว่างที่คุณต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยบริษัทประกันจะทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนรายวันให้ระหว่างที่คุณไม่สามารถทำงานได้ แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า เงินชดเชยในส่วนนี้เป็นเพียงเงินชดเชยรายได้เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล