วิธีเคลมประกันสุขภาพ อะไรบ้างที่ต้องเตรียม

วิธีเคลมประกันสุขภาพ อะไรบ้างที่ต้องเตรียม “การไม่มีโรคถือเป็นลาภอันประเสริฐ” เพราะในแต่ละครั้งที่เรารู้สึกไม่สบายหรือเจ็บป่วย ไม่เพียงร่างกายเท่านั้นที่ทรุดโทรม แต่ยังพ่วงมาด้วยภาระทางการเงินที่พร้อมจะถูกพรากไปได้ทุกครั้งยามเจ็บป่วย สำหรับคนที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว ก็คงเบาใจในส่วนของค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้บ้าง เพียงแต่อาจจะต้องทำเรื่องในการเบิกเคลมประกันสุขภาพให้ครบถ้วน ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง เราได้รวบรวมสิ่งที่ต้องรู้ วิธีการเคลมและเอกสารที่ต้องเตรียมในการเคลมประกันสุขภาพมาให้คุณไว้ที่นี่แล้ว

เมื่อพูดถึงเรื่องการเบิกเคลมประกันสุขภาพ แน่นอนว่าต้องเป็นเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาการป่วยไข้ เป็นหวัด ท้องเสีย โรคต่างๆ หรือการที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอาการเจ็บป่วยที่เข้าข่ายในการคุ้มครองและสามารถเบิกเคลมได้ ซึ่งประกันสุขภาพคุ้มครองกรณีใดบ้าง ที่สามารถนำไปเบิกเคลมต่อได้ ? ผู้ทำประกันต้องเช็กให้ดีก่อน ทั้งกลุ่มอาการ หรือโรคที่รักษาอยู่ในเงื่อนไขกรมธรรม์ ซึ่งส่วนนี้สามารถอ่านได้ในข้อคุ้มครองที่อยู่ในกรมธรรม์ (อ่านเพิ่มเติมกับวิธีการอ่านกรมธรรม์) และอยู่ในระหว่างการคุ้มครองของประกัน เพราะการเบิกเคลมประกันสุขภาพจะสามารถเบิกได้เมื่อยังอยู่ในระยะเวลาที่ประกันแจ้งให้การคุ้มครองและต้องพ้นระยะเวลาการรอคอยแล้ว

เมื่อเช็กรายละเอียดเบื้องต้นแล้วว่าอยู่ในการคุ้มครองและสามารถเคลมประกันสุขภาพได้ ควรศึกษาวิธีการเคลมประกันและจัดเตรียมเอกสารการเคลมให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการขอรับการเคลมประกัน

วิธีเคลมประกันสุขภาพและเอกสารการเคลมประกันที่ต้องเตรียม
เตรียมเอกสารให้ครบ

ส่งเอกสารให้ถึง

รอรับเงินสินไหม

โดยปกติแล้ววิธีการเคลมประกันสุขภาพจะมี 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ เตรียมเอกสารให้ครบ ส่งเอกสารให้บริษัท และสุดท้ายคือการรอรับสินไหมหรือรอรับเงินคืนจากการเคลมนั่นเอง โดยเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการเคลมประกันสุขภาพจะมีดังต่อไปนี้

เคลมประกันสุขภาพ_เอกสารการเคลมประกันสุขภาพ

ใบรับรองแพทย์ ใบรายงานผลจากแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท

ต้นฉบับใบเสร็จ เอกสารใบเสร็จตัวจริงที่ทางโรงพยาบาลหรือคลินิกที่รักษาออกให้ กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

สำเนาบัตรประชาชน เอกสารสำเนาบัตรประชาชนผู้ที่รักษาและเป็นผู้ที่ประกันให้การคุ้มครอง หรือสำเนาสูติบัตร กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาสมุดบัญชี ในกรณีที่มีการจ่ายเบี้ยเป็นเงินสด ต้องมีเอกสารสำเนาหน้าบัญชีแบบออมทรัพย์ที่มีชื่อเจ้าของบัญชีเป็นชื่อเดียวกับผู้ทำประกันเท่านั้น เพื่อให้บริษัทฯ ทำเรื่องการเคลมเงินคืนให้ได้

เอกสารเพิ่มเติม เป็นเอกสารที่บริษัทฯ ต้องใช้ประกอบการพิจารณาในการเรียกร้องสินไหมในแต่ละกรณี ดังนี้

กรณีการชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
– แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด

– ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด

– สำเนาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปค่าใช้จ่าย

– ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติ หรือผลการตรวจเอกซเรย์ปอด (ในกรณีเรียกร้องผลประโยชน์เพิ่มเติมชดเชยรายได้เนื่องจากการเจ็บป่วยด้วย 7 โรคตามฤดูกาล)

– หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
– แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด

– ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด

– ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบเสร็จรับเงินต้นฉบับกับใบสรุปปิดหน้างบ

– หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

กรณีการเจ็บป่วยร้ายแรง
– แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด

– ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด

– ผลการตรวจชิ้นเนื้อ กรณีโรคมะเร็ง หรือผลตรวจพิเศษของโรคร้ายแรงตามข้อตกลง

– หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

กรณีเสียชีวิต
– สำเนาใบมรณบัตรรับรองโดยนายทะเบียนท้องถิ่น

– สำเนารายงานชันสูตรพลิกศัพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี หรือหน่วยงานที่ออกรายงาน

– สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง