Tag Archives: โรคความดันโลหิตสูง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง (Hypertension) หมายถึง ระดับ ความดันโลหิต 140/90 มม.ปรอท หรือมากกว่าซึ่งจะเป็นค่าบน (Systolic Blood Pressure, SBP) หรือ ค่าล่าง (Diastolic Blood Pressure, DBP) ก็ได้

การสูบบุหรี่ทำให้สุขภาพแย่ เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

การสูบบุหรี่ทำให้สุขภาพแย่ เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เมื่อคุณเป็นความดันโลหิตสูง เป้าหมายสูงสุด คือ การปฏิบัติตัวและการกินยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อคุมความดันให้ใกล้ระดับปกติมากที่สุด เพื่อชะลอการแข็งตัวและการเสื่อมของหลอดเลือดที่เลี้ยงอวัยวะสำคัญๆซึ่งจะป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน