Tag Archives: โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ทัน ป้องกันได้

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ทัน ป้องกันได้ มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคที่พุ่งขึ้นมาติดอันดับต้นๆ และทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด โดยจากสถิติพบผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่เพศชาย 10 คนต่อประชากรชาย 100,000 คน และเพศหญิง 7 คนต่อ 100,000 คน แต่รู้ไหมว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคที่ป้องกันได้หากเรารู้สัญญาณ การสังเกตอาการ และวิธีป้องกันตัวเอง เพราะสาเหตุของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ นอกจากกรรมพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งแล้ว พฤติกรรมการทานอาหารของคนไทยเรานี่ล่ะ คือสาเหตุหลักของมะเร็งลำไส้ใหญ่