Tag Archives: โรคสมองเสื่อม

ดูแลสุขภาพ ห่างไกล อัลไซเมอร์ ขี้ลืม อาการผิดปกติทางสมอง หรือแค่พฤติกรรม

ดูแลสุขภาพ ห่างไกล อัลไซเมอร์ ขี้ลืม อาการผิดปกติทางสมอง หรือแค่พฤติกรรม

เชื่อว่าทุกคนต้องมีอาการขี้ลืม ลืมนั่น ลืมนี่ ซึ่งบางครั้งเราสงสัยว่าอาการที่เราเป็นอยู่เป็นนิสัยขี้ลืม หรือเรามีอาการผิดปกติทางสมอง

สุขภาพ : ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อม

สุขภาพ : ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อม สมองเสื่อม เป็นภาวะความถดถอยในการทำงานของสมอง ซึ่งเกิดจากการสูญเสียประสิทธิภาพของเซลล์สมองจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งอาจจะเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองก่อนแล้วลุกลามไปยังสมองส่วนอื่นๆ ทำให้การทำงานของสมองด้านต่างๆ เช่น ความจำ ความคิดหรือการรับรู้ผิดปกติ ส่งผลต่อการทำกิจวัตรประจำวัน จนอาจช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องมีผู้คอยดูแลอย่างใกล้ชิด